OPŁATY ZA POSIŁKI

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje zakwaterowanie i wyżywienie dla osób mieszkających w bursie oraz jeden pełnowartościowy posiłek dziennie dla uczniów dojeżdżających i uczących się w miejscu zamieszkania.

Od 1 stycznia 2018r  uczniowie mieszkający w bursie opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie regulują w PBS Człuchów, natomiast uczniowie dojeżdżający oraz uczący się w miejscu zamieszkania, wpłat dokonują przelewem na konto szkoły:

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, nr konta:  59 9326 0006 0013 9827 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy, miesiąc za który dokonywana jest wpłata

 

Np.   JAN KOWALSKI, KLASA II A SPS, POSIŁKI STYCZEŃ 2018

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 25 grudnia 2017r za styczeń 2018r)

 

LUTY 2018r. (12.02-28.02.2018r.)

 

13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł dla uczniów kl. I-VI SPS
13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł dla uczniów kl. VII SPS, GimS i LOS

 

UWAGA!

W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

 

Nieobecność ucznia  musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły  pisemnie przez rodzica/pełnoletniego ucznia zgodnie z terminem wskazanym w § 5 regulaminu opłat:


- e-dziennik – Pracownicy: p. Magdalena Kaszubowska, p. Katarzyna Łabęcka
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- osobiście – kl. I-VI SPS sekretariat w budynku A, kl. VII SPS, GimS i LOS sekretariat w budynku B.

Uczniowie mieszkający w bursie zgłoszenia nieobecności dokonują w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie.

 

DEKLARACJE NA POSIŁKI

Rodzice, którzy złożyli deklaracje dot. warunków korzystania z posiłków tylko na m-c styczeń, a chcą korzystać w kolejnych miesiącach zobowiązani są do złożenia deklaracji  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018r.

 

 Osoby, które zdecydowały się korzystać z posiłków i złożyły deklaracje po 5 stycznia 2018r. posiłek otrzymają dopiero od miesiąca lutego 2018r.Termin złożenia deklaracji dla nowych osób upływa w nieprzekraczalnym terminie 22 stycznia 2018r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PEŁNOLETNIEGO* UCZNIA O REZYGNACJI
Z POSIŁKÓW  W SZKOLE

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA O NIEKORZYSTANIU
Z POSIŁKU PRZEZ UCZNIÓW Z POWODU WYCIECZKI/IMPREZY

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA O NIEKORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO Z POSIŁKÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Więcej informacji na stronach www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/