ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 1-6 SPS

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 7-8 SPS

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 4-6 SPS

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 7-8SPS

 

Informacja dla uczniów klas 4 SPS ws. konsultacji

Informacja dla uczniów klas 5 SPS ws. konsultacji

Informacja dla uczniów klas 7 SPS ws. konsultacji

 

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia ocen

 

Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie w okresie pandemii

Klasy 4-8 – Harmonogram oddawania podreczników w okresie pandemii

 

Informacja o szczególnych rozwiązaniach dot. egzaminu ósmoklasisty w 2020r

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów w 2020r 

 

PIERWSZE KROKI W TEAMS – instrukcja dla ucznia

 

List otwarty trenerów do Uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej

Informacja dla uczniów klasy 8 ws. konsultacji

KONSULTACJE MATEMATYCZNE DLA KLAS 4-8 SPS

LIST OTWARTY DO UCZNIÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów