OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z późn.zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zss.czluchow.org.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 23-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Gostomczyk, m.gostomczyk@zssczluchow.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 82 21 157 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zss.czluchow.org.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu:

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków ,
Koszalińska 2b, 77-300 Człuchów
tel .: 0 59 82 21 157
e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie znajdują się przy ul. Koszalińskiej 2b.

Do budynku prowadzi główne wejście. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do szkoły od budynku Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie (od strony szlabanu), gdzie znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia oraz wewnątrz znajduje się dźwig (platforma dla niepełnosprawnych), celem pokonania klatki schodowej  można dostać się na piętro szkoły, celem załatwienia spraw w sekretariacie lub w gabinecie dyrektora.

Przed szkołą jest parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej przy wejściach do szkoły.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu – LOS

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu – SPS

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu – ZSS