Egzamin ósmoklasisty

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w czasie egzaminów w 2022r

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w wymaganiach edukacyjnych (w roku 2022) w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematykę
 3. język obcy nowożytny.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

 

Więcej informacji na stronie: OKE Gdańsk

Egzamin maturalny

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w czasie egzaminów w 2022r

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

PONIŻSZA INFORMACJA JEST PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRZY UKOŃCZĄ SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

– wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów w 2022 r.

– stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, wybranego ‎języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej– dotyczy egzaminu maturalnego w 2022 r.

– zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

 

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2022 r.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny
 4. jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 5. biologia
 6. chemia
 7. filozofia
 8. fizyka
 9. geografia
 10. historia
 11. historia muzyki
 12. historia sztuki
 13. informatyka
 14. język łaciński i kultura antyczna
 15. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 16. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 17. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 18. język polski
 19. język regionalny (język kaszubski)
 20. matematyka
 21. wiedza o społeczeństwie.

W 2022 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

 

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

– w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, lub

– zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

W 2022 r. absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2022 r.

przykładowych zestawach zadań

arkuszach tzw. matury próbnej

arkuszach z lat ubiegłych

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO:

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

Część ustna (jeżeli dotyczy) – od 18 do 20 maja

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

‎Część ustna (jeżeli dotyczy) – od 14 do 15 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (załącznik 1a do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 – plik “załączniki”).

Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.

Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (załącznik 1a ALBO deklaracja ostateczna wariant A).

 

 

 

Więcej informacji na stronie: OKE Gdańsk