WYPRAWKA DZIECKA ZAPISANEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ-DLA-GRUP-1-3 – ROK SZKOLNY 2023/24

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ-DLA-GRUP-4-6 – ROK SZKOLNY 2023/24

 

ANEKS DO REGULAMINU  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Świetlicy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.  Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy  pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej, którzy maja potrzebę przebywania dłużej w szkole ze względu na czas  pracy  rodziców  oraz innych okoliczności.

Do świetlicy uczęszczają również uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii/ etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęciach sportowych oraz innych planowanych zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.

W świetlicy uczniowie nie powinni korzystać  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka, karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, podpisanej przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

Istnieje możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez inna osobę, niż wskazana na karcie zgłoszenia, tylko po wypełnieniu, podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych  i dostarczeniu druku: JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

.

 

W naszej świetlicy jest wesoło …