WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

Deklaracje na posiłki na nowy rok szkolny 2021/2022  mogą Państwo już składać, ostateczny termin ich złożenia to początek września 2021.

Nadpłaty z tego roku będą Państwu zwracane- na bieżąco będę informowała przez e-dziennik o wykonaniu przelewu ze zwrotem.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2021-2022 (numer konta bankowego)

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

.

 

 

Jest możliwość zapewnienia dziecku obiadów, zakupując je po terminie zaproponowanym przez regulamin szkoły, w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie ul. Koszalińska 2a w pokoju technologów żywienia w godz. 7:15 – 14:45
(stawka za posiłki jest inna).
Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie jest wykonawcą usług przygotowania i wydania obiadów dla uczniów ZSS Człuchów.

 

 

UWAGA!

W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 4,00zł/6,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot
w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku  za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

Nieobecność ucznia  musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły  pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka,
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

 

Uczniowie mieszkający w bursie opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie regulują w PBS Człuchów, natomiast uczniowie dojeżdżający oraz uczący się w miejscu zamieszkania, wpłat dokonują przelewem na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, nr konta:  59 9326 0006 0013 9827 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać:

 imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata

(Np.   JAN KOWALSKI, KLASA II A SPS, POSIŁKI WRZESIEŃ 2020)

Rodzice proszeni są o nie wpisywanie innych niż w/w informacji w tytule przelewu.

Wszelkie zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 22 września 2020r za październik 2020r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBIADÓW

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW