WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

.

 

 

Nie ulegają zmianie zasady zgłaszania nieobecności dziecka na posiłku:

W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień,
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka,
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

.

 

.

Proszę uzupełnić brakujące Deklaracje na posiłki na nowy rok szkolny 2021/2022  – deklaracje są OBOWIĄZKOWE

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2021-2022 (numer konta bankowego)

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

.

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW