WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW 

.

Osoby korzystające z posiłków zobowiązane są dostarczyć do 10 września 2023r deklaracje korzystania z posiłków: do pobrania Deklaracja

.

PAŹDZIERNIK 2023

(13.10 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH)


19 X 11,00 zł= 209,00 zł dla uczniów  kl. I-V SPS
19 X 13,00 zł = 247,00zł  dla uczniów kl. VI – VIII SPS i LOS

 

Nie ulegają zmianie pozostałe zasady dot. posiłków, tzn.:

1) Podstawą do zapisu dziecka na posiłek jest złożenie deklaracji  oraz uiszczenie opłaty. Deklaracje składamy na każdy rok szkolny.

2) Opłaty za posiłki wnosi się na konto szkoły w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 22 września 2023r za październik 2023r).
Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

3) Dla uczniów kl. IV – VIII SPS i LOS obowiązują karnety obiadowe. Uczniowie kl. I-III SPS na posiłek idą z opiekunem na podstawie list.

4) W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień,
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka,
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW 23-24

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2023-2024(numer rachunku bankowego)

.

JADŁOSPIS 11-18.09.2023R

Jadłospis 19-28.09.2023r

 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW