WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW 

.

Proszę o złożenie nowej deklaracji na posiłki (składamy w każdym roku szkolnym)
w terminie do 10 września 2024r.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW 2024-2025

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2024-2025 (numer rachunku bankowego)

.

WRZESIEŃ 2024r. (04.09-30.09.2024)

19 dni x 11,00 zł = 209,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
19 dni x 13,00 zł = 247,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

.

Termin wpłaty na miesiąc wrzesień – do 30 sierpnia 2024.

.

W pozostałych miesiącach wpłaty dokonywać należy do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków ( do 22 września 2024r za październik 2024r)

.

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

Nie ulegają zmianie pozostałe zasady dot. posiłków, tzn.:

1) Podstawą do zapisu dziecka na posiłek jest złożenie deklaracji  oraz uiszczenie opłaty. Deklaracje składamy na każdy rok szkolny.

2) Opłaty za posiłki wnosi się na konto szkoły w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 22 września 2023r za październik 2023r).
Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

3) Dla uczniów kl. IV – VIII SPS i LOS obowiązują karnety obiadowe. Uczniowie kl. I-III SPS na posiłek idą z opiekunem na podstawie list.

4) W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień,
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka,
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

 

.

 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW