WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

UWAGA!!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz zbliżającym się zakończeniem roku informuję,
do końca czerwca będą robione sukcesywnie zwroty nadpłat za posiłki (na nr kont podanych w deklaracji).

Proszę o obserwowanie dziennika elektronicznego, ponieważ będą wysyłane wiadomości o dokonanym przelewie i prośbie o informację zwrotną czy otrzymali Państwo pieniążki.

 

W okresie wakacyjnym proszę o złożenie deklaracji dot.warunków korzystania z posiłków
(druk na dole strony).
Warunkiem otrzymania przez dziecko obiadu w m-cu wrześniu jest dokonanie
wpłaty do 30 sierpnia 2020r oraz złożenie deklaracji na posiłki.

 

OPŁATY ZA POSIŁKI  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Uczniowie mieszkający w bursie opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie regulują w PBS Człuchów, natomiast uczniowie dojeżdżający oraz uczący się w miejscu zamieszkania, wpłat dokonują przelewem na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, nr konta:  59 9326 0006 0013 9827 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać:

 imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata

(Np.   JAN KOWALSKI, KLASA II A SPS, POSIŁKI WRZESIEŃ 2020)

Rodzice proszeni są o nie wpisywanie innych niż w/w informacji w tytule przelewu.

Wszelkie zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 22 września 2020r za październik 2020r).

Wyjątek stanowią wpłaty na  miesiąc wrzesień, które należy uiścić do 30 sierpnia.

 

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

 

WRZESIEŃ 2020r. (03.09-30.09.2020)
20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

 

UWAGA!

W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 4,00zł/6,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot
w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku  za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

 

Nieobecność ucznia  musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły  pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka, Magdalena Kaszubowska
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

 

Rezygnację z posiłków należy zgłosić do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

 

Aktualne informacje dot. posiłków (m.in. kwota do zapłaty) publikowane będą na stronie internetowej szkoły www.zss.czluchow.org.pl i na tablicach ogłoszeń szkoły.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2020-2021 (numer konta bankowego)

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW