WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW 

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków

(np.  do 22 MARCA 2023r  płacimy za KWIECIEŃ 2023r).

 

KWIECIEŃ 2023r. (03.04-28.04.2023)

(odliczone dni wolne od zajęć dydaktycznych 06.04-11.04.2023)

16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
16 dni x 8,00 zł = 128,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

 

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

Nie ulegają zmianie zasady zgłaszania nieobecności dziecka na posiłku:

W przypadku nieobecności w szkole uczeń korzystający z obiadów otrzymuje zwrot w formie odpisu za posiłek. Zwrotowi podlega wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień,
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności i/lub rezygnacji z obiadu. Dopuszcza się możliwość zwrotu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy ta zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność/rezygnację,

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły pisemnie przez rodzica, pełnoletniego ucznia:

  • e-dziennik – pracownicy: Katarzyna Łabęcka,
  • e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl,
  • osobiście – sekretariat w budynku A.

.

JADŁOSPIS 03.03-10.03.2023R

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2022-2023 (numer konta bankowego)

 

.

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW