W gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej możecie oczekiwać pomocy w przypadku nagłego zachorowania, urazów i zatruć. Pomocy tej udziela Wam zawsze opiekuńcza i sympatyczna pani pielęgniarka NZOZ Medyk (pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania), czyli krótko mówiąc – pielęgniarka szkolna – rzecznik zdrowia ucznia. Pielęgniarka w szkole, podobnie jak mama w domu zajmie się chorym uczniem, udzieli wsparcia medycznego, pocieszy w trudnych chwilach.

Zadaniem pielęgniarki jest między innymi nauczyć ucznia: dbania o swoje zdrowie; higienę osobistą, radzenia sobie z problemami; umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie. Zadania pielęgniarki szkolnej określają szczegółowo standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę.

Należą do nich między innymi
1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania     godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
4. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
5. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
7. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i zachorowaniach

tel.: 608 634 693 – Ewa Łubniewska

 

Zwolnienie lekarskie ucznia

1.     W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2.     Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

3.     Wzór zaświadczenia.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego