Szkoła Promująca Zdrowie 

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła  Promująca  Zdrowie  to  szkoła,  która  we współpracy  z  rodzicami  uczniów  i społecznością  lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

  Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Podstawą koncepcji  są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

  • zdrowie  jest  tworzone  przez  ludzi  w  codziennym  życiu,  we  wszystkich siedliskach,  w  których  żyją,  uczą  się,  pracują,  wypoczywają,  bawią  się;  jednym z  siedlisk  jest  szkoła  i  jej  społeczność    nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
  • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: 

-działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

-działania wspólne   społeczności,   która   tworzy   sprzyjające   zdrowiu   środowisko   fizyczne   i społeczne;

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest stworzenie odpowiedniego klimatu społecznego sprzyjającego:

osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkołę Promującą Zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

  • uczniowie; 
  • nauczyciele; 
  • rodzice; 
  • inni pracownicy szkoły; 
  • inne osoby ze społeczności lokalnej. 

Cel nadrzędny naszej pracy to:

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

Koordynatorki projektu:

mgr Monika Czapiewska i mgr Iwona Skrzypczak