Regulamin konkursu na logo UKS ZSS Człuchów

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ZSS CZŁUCHÓW

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa

w konkursie na logo UKS ZSS Człuchów

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest UKS ZSS Człuchów.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego UKS ZSS Człuchów, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Klub oraz jako znak umieszczany na materiałach promocyjnych i informacyjnych Klubu.
 3. Zgłoszony projekt musi być pracą autorską.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej oraz Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie.
 2. Prace konkursowe przedstawiające logo mogą być wykonane w dowolnej formie

– rysunek na kartce A4,

– grafika w postaci pliku graficznego na dowolnym nośniku.

Projekt zostanie przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu.

 1. Ocena prac: Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

– oddanie charakteru UKS ZSS Człuchów (klub wielosekcyjny),

– oryginalność,

– łatwość rozpoznania i zapamiętywania.

 1. Prace należy składać na adres mailowy ukszssczluchow@wp.pl do dnia 31 stycznia 2021 r.
 2. Oceny prac dokona 3-osobowa komisja konkursowa w składzie: Łukasz Imianowski, Magdalena Gasperowicz, Michał Księżak.
 3. Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo UKS ZSS Człuchów. Zwycięzca dostanie nagrodę niespodziankę.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5 lutego 2021 r.

Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo

 1. Wybrane w konkursie logo staje się własnością UKS ZSS Człuchów.
 2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych polach eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Postanowienia końcowe

 1. Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom konkursu.
 2. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi Uczestnik Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, ze zgłoszona przez niego praca nie narusza praw autorskich, praw do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 4. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie) osób trzecich.

 

Organizator konkursu

UKS ZSS Człuchów